Contact


Serronius 

Fine Art

Tuindersweg 1
5953 TD Reuver
Nederland

T+31 (0) 6 25 29 00 16 
Einfo@serronius.nlOpeningstijden

op afspraakBlijf op de hoogte

Aanmelden
nieuwsbrief


Algemene Voorwaarden Serronius Fine Art

Toepasselijkheid Serronius Fine Art, www.serronius.nlwww.madebyinstinct.nl en www.tomsmetsers.nl zijn onderdelen van Tom Smetsers Beeldend Kunstenaar. Onder ‘Serronius Fine Art, www.serronius.nl, www.madebyinstinct.nl  en www.tomsmetsers.nl’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak Tom Smetsers Beeldend Kunstenaar, gevestigd en kantoorhoudende aan de Tuindersweg 1, 5953 TD te Reuver. Tel. +31 (0) 6 25 29 0016, KvK 12059111, BTW NL 160343513 B 01. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Serronius Fine Art, www.serronius.nl, www.madebyinstinct.nl, www.tomsmetsers.nl en Tom Smetsers Beeldend Kunstenaar, hierna te noemen verkoper en op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper. Onder '(de) verkoper' wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die, onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, een overeenkomst tot verkoop en/of levering aangaat. De voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van of aan en op iedere overeenkomst met verkoper en op de uitvoering daarvan, alles uitsluitend voor zover verkoper daarbij als verkopende en/of leverende partij optreedt of naar aanleiding van een aanbod zou kunnen optreden. Onder '(de) koper' wordt in deze voorwaarden verstaan degene die, bij een aanbod of overeenkomst, waarbij verkoper als verkopende of leverende partij optreedt of zou kunnen optreden als hiervoor omschreven, als wederpartij van verkoper optreedt, alsmede diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen. Verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan ook van toepassing op de reeds gesloten overeenkomsten, tenzij zulks in een concrete situatie in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn. Door het gebruik van de internetsite van de verkoper en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper is ingestemd. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen verkoper en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen. Verkoper is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper.

1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Iedere overeenkomst wordt door verkoper aangegaan onder de voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig blijkt. Verkoper is gerechtigd van de koper te verlangen, dat deze ten genoegen van verkoper voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen tegenover verkoper. Verkoper is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Verkoper is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. Er is voor verkoper nimmer een verplichting om met een potentiële koper een overeenkomst te sluiten. Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt of is besteld, zal door verkoper worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper per e-mail of per post is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres c.q. afleveradres. Koper is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht en de daardoor voor de koper ontstane schade, al gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke te vergoeden, ongeacht de reden overmacht daaronder begrepen voor de wijziging en/of annulering, ongeacht de aanvaarding van koper daarvan. De bedoelde winstderving wordt geacht ten minste 50% van de koopsom te bedragen. Verkoper behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen. Verkoper is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, dan wel bestellingen te weigeren, dan wel hieraan voorwaarden te verbinden indien zij goede grond heeft te vrezen dat koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld vanwege ervaringen in het verleden. Koper en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden zoals hiervoor omschreven is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van verkoper gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekte opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Verkoper garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding, tenzij de afwijking dusdanig is dat het product niet (meer) beantwoordt aan hetgeen de koper daarvan redelijkerwijs had mogen verwachten in welk geval de bepalingen bij 'ruilen en herroepingsrecht' van deze Algemene Voorwaarden gelden.

2. Prijzen

Alle prijzen die door verkoper worden gehanteerd zijn uitgedrukt in euro, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn - tenzij anders is vermeld – inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien het bestelde product op verzoek van de koper buiten Nederland moeten worden geleverd, dan is de koper aansprakelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding. De koper is de prijs verschuldigd die de verkoper in zijn bevestiging conform het gestelde van deze voorwaarden aan de koper heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, dat wil zeggen fouten waarvan de koper in alle redelijkheid had kunnen vermoeden dat er een vergissing in het spel was, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door verkoper worden gecorrigeerd. Verzendkosten zijn in principe inbegrepen in de prijs van het product zelf, tenzij anders in bepaald. De hoogte van de door de koper te betalen verzendkosten staat op de internetsite vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorg methode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper gecommuniceerd. Verkoper behoudt zich het recht voor de bedongen prijs na de totstandkoming van de overeenkomst te wijzigen. Indien de prijs wordt verhoogd heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van schadevergoeding. Deze bevoegdheid komt de koper niet toe indien is afgesproken dat de levering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

3. Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op een aantal manieren worden betaald. Dit staat aangegeven op de internetsite. Verkoper kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. De volledige prijs dient door verkoper ontvangen te zijn binnen veertien dagen na factuurdatum of, indien deze eerder plaatsvindt, vóór de aflevering. Gedeeltelijke betaling verplicht verkoper nimmer tot enige aflevering. Zolang enig door de koper aan verkoper uit welken hoofde ook verschuldigd bedrag c.q. verschuldigde zekerheidsstelling onbetaald blijft respectievelijk niet gesteld is, kan de koper zich niet beroepen op het wel betaald zijn van enige prijs. In het kader van het voorgaande wordt met de koper gelijkgesteld iedere derde, die financiële of organisatorische banden met de koper heeft, heeft gehad of zal krijgen. Indien de prijs in verband met het bovenstaande op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip niet volledig betaald is of geacht kan worden, beginnen overeengekomen aflevertijden pas te lopen zodra dit wel het geval is. Hetgeen verkoper eventueel vóór volledige betaling overeenkomstig het vorenstaande heeft afgeleverd kan door hem als onverschuldigd geleverd worden teruggevorderd en kan verkoper in geen enkel opzicht in een nadeliger positie brengen dan hij zonder deze aflevering geweest zou zijn, Kosten van ontvangen en teruggeven en gedurende de periode tussen ontvangen en teruggeven aan de afgeleverde zaken verbonden, komen voor rekening van de koper. Voordat enige verplichting van verkoper opeisbaar is, kunnen de gevolgen van niet-nakoming van die verplichting door verkoper nimmer intreden en kan verkoper nimmer worden tegengeworpen dat getwijfeld wordt aan de nakoming van haar verplichtingen. De koper geraakt onmiddellijk na het uiterste betalingstijdstip zonder ingebrekestelling in verzuim. Betalingen van de koper strekken, ongeacht eventueel andersluidende verklaringen van de koper daaromtrent, steeds ter voldoening van de door de koper aan verkoper verschuldigde betalingen, uit welken hoofde ook, in de navolgende volgorde: rente en kosten met betrekking tot niet (meer) op grond van een eigendomsvoorbehoud door verkoper revindiceerbare door hem aan de koper afgeleverde zaken, de prijs van vorenbedoelde zaken, overige door de koper aan verkoper verschuldigde bedragen, rente en kosten met betrekking tot (nog) door verkoper op grond van een eigendomsvoorbehoud revindiceerbare zaken, door hem aan de koper verkocht en, tot slot, de prijs van laatstbedoelde zaken, met dien verstande dat binnen iedere genoemde categorie steeds de langst openstaande post het eerst betaald geacht wordt. Betalingen gedaan voor het moment van opeisbaarheid en/of van verval van opeisbaarheid geven nimmer enig recht op korting, rente of restitutie. De koper is tot generlei verrekening van door hem verschuldigde prijzen, rente en kosten met vorderingen op verkoper bevoegd, voor/over laatstgenoemde vorderingen niet door verkoper in de betreffende factuur als creditpost uitdrukkelijk zijn opgenomen. Eventueel toegezegde kortingen komen te vervallen zodra de afnemer in verzuim geraakt met betrekking tot de gekorte prijs. Verkoper is niet gehouden ter zake van betalingen kwitanties af te geven. Kwijting voor enige hoofdsom door verkoper gegeven zonder uitdrukkelijke kwijting voor rente en kosten impliceert laatstbedoelde kwijting nooit. Kwijting ter zake van een betaling door verkoper gegeven betreft uitsluitend de betaling waarvoor uitdrukkelijk kwijting verleend wordt en niet, bijvoorbeeld, eerder verschuldigde betalingen. Bij niet of niet-tijdige betaling door de koper is per dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2,0 % per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de verkoper als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betaling-) verplichtingen heeft moeten maken. In geval van niet-tijdige betaling is verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Al hetgeen - betaling of anderszins - waartoe verkoper ter zake van de uit enige koopovereenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar, bestuurder, of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de goederen heeft, ongeacht of zij de opdrachten aan verkoper tot levering van goederen of diensten op eigen naam en/of voor eigen rekening, dan wel voor rekening van derden hebben verstrekt, met dien verstande dat prestatie door verkoper aan één hunner de andere bevrijdt.

4. Levering en leveringstijd

Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De overeengekomen levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. Verkoper kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Ook bij afwijkingen van de leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, is koper verplicht het gekochte te accepteren. Bij niet tijdige levering zal de koper bij aangetekend schrijven verkoper in gebreke stellen en hem een redelijke termijn van tenminste 14 werkdagen vergunnen om de levering alsnog na te komen. Slechts indien verkoper de levering ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van de verkoper tot het vergoeden van enige schade. Ben eventueel op overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de koper. Verkoper zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van verkoper. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door verkoper. Verkoper is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door verkoper gedragen. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met de verkoper is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte ofte verrichten werkzaamheden. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Verkoper is bevoegd, maar nimmer verplicht zaken aan de afnemer af te leveren, ter zake waarvan nog geen betaling heeft plaatsgevonden van de prijs, vervoerskosten en/of vorderingen wegens tekortschieten van koper in de nakoming van zijn verplichtingen. Indien verkoper als hiervoor bedoeld zaken toch in de macht van koper brengt, blijft verkoper eigenaar van de afgeleverde zaken, totdat de koper, met inachtneming van hetgeen hiervoor ten aanzien van de betaling is bepaald, de prijs, vervoerskosten en vorderingen als hiervoor bedoeld, volledig heeft voldaan. De koper is bevoegd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden over te dragen, mits dit geschiedt tegen minimaal de prijs die de koper ter zake van de betreffende zaken aan verkoper verschuldigd is en tegen contante, voorafgaande betaling of onder het bedingen van een gelijk eigendomsvoorbehoud. Het is de koper uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken aan derden in pand te geven of aan derden ter hand te stellen die daarop een retentierecht kunnen verkrijgen. Zolang verkoper nog eigenaar is van afgeleverde producten is de koper verplicht op eerste verzoek van verkoper de zaken langs door verkoper te bepalen weg aan verkoper terug te geven. Na teruggave blijft de koper de volle tegenprestatie en eventuele renten, boeten en kosten verschuldigd, waarop slechts in mindering komt een eventueel door verkoper reeds ontvangen bedrag ten gevolge van het alsnog te gelde maken van de goederen door verkoper. Tot dit te gelde maken of het op enigerlei specifieke wijze of tijd te gelde maken is verkoper niet gehouden. Evenmin is verkoper gehouden haar rechten uit de voorbehouden eigendom geldend te maken. In verkoop, levering of overdracht is nimmer begrepen enig deel van of recht uit de intellectuele en industriële eigendomsrechten van verkoper. Alle niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakking- en vervoersmaterialen, zoals pallets, palletboxen en containers, die de koper bereiken, blijven eigendom van verkoper en dienen door de koper op eerste verzoek ter beschikking van verkoper gesteld te worden. Zodra de koper hiermee in gebreke blijft is hij verplicht, onverminderd de rechten van verkoper uit het bovenstaande, de vervangingswaarde van de betref lende zaken aan verkoper te vergoeden.

6. Aansprakelijkheid

Verkoper kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan zijn opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor zijn risico komen. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolg - of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Verkoper is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. De koper is gehouden verkoper te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen verkoper mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. Het is mogelijk dat verkoper op zijn internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De producten worden verkocht in de toestand waarin zij zich bevinden. In geval verkoper diensten verleent, zoals het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid hel volgende: Wanneer door of namens verkoper adviezen worden gegeven kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, welke derden in verband met vermelde adviezen tegen verkoper mochten instellen. Ook voor het niet geven van adviezen in gevallen waarin de koper meent dat wel geadviseerd had moeten worden neem verkoper geen aansprakelijkheid op zich.

7. Overmacht

In geval van overmacht is verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tot nakoming opgeschort voor de duur van de overmacht. In geval van overmacht heeft verkoper het recht, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de overeenkomst voor het geheel of een gedeelte ontbonden te verklaren, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst daartoe vereist zal zijn. Een en ander laat de verplichting van koper om het al geleverde en de al gemaakt kosten te betalen onverlet. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Intellectuele eigendom

De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten en blijven berusten bij verkoper, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden. Met de overeenkomst komt derhalve geen overdacht van intellectuele eigendomsrechten tot stand. Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten behorende bij het gekochte product, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. Bij verkoop en levering van goederen worden nadrukkelijk alle rechten voorbehouden, die betrekking hebben op het intellectuele eigendom van ontwerp en productiewijze van het verkochte. Deze rechten maken geen deel uit van de koopovereenkomst, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Nabootsing door of namens de koper is verboden evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden waarvan in redelijkheid kan worden vermoed, dat deze het gekochte zullen doen nabootsen. Bij overtreding van dit verbod verbeurt koper een niet voor matiging vatbare boete van 50% van de koopprijs, met een minimum van EURO 500,- per geval of geproduceerd artikel. Koper verbindt zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding, op te leggen aan zijn rechtsopvolgers en die tevens op te leggen het verbod, samen met het boetebeding, aan diens rechtsopvolgers op te leggen, zodanig dat die rechtsopvolgers ter zake tegenover verkoper gebonden zijn. Bij niet nakoming van de uit het vorige lid voortvloeiende verbintenissen zal de koper aansprakelijk zijn voor het handelen van diens rechtsopvolgers en een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van EURO 5.000,- - per geval aan verkoper verbeuren. Verkoper zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels- en wetgeving in acht.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten, evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te Den Bosch, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats van vestiging van de koper of tot een andere bevoegde Rechter.

10. Diversen

Verkoper, Tom Smetsers Beeldend Kunstenaar, is gevestigd aan de Tuindersweg 1, 5953 TD te Reuver en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 12059111. Dit is ook het bezoekadres in geval van klachten. Verkoper is telefonisch en per mail bereikbaar voor informatie van maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 17.00u,  en in de weekenden van 13.00 tot 17.00 uur op nummer/mailadres +31 (0) 6 25 29 0016 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Verkoper streeft ernaar om de door hem ontvangen e-mails gedurende de bereikbaarheidstijden te beantwoorden.

11. Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.